Στόχοι

Οι κυριότεροι στόχοι του έργου είναι:

  • Να επιδειχθεί μια τεχνολογία δέσμευσης CO2 χαμηλού κόστους (25 €/ton CO2) που θα παράγει ένα υψηλής καθαρότητας ρεύμα CO2 (>99%) έτσι ώστε να είναι εύκολη η αξιοποίηση του με καθόλου ή ελάχιστες ανάγκες για περαιτέρω καθαρισμό.
  • Να επιτευχθεί εργαστηριακά βαθμός απόδοσης δέσμευσης CO2 >90%.
  • Να διερευνήσει τρόπους βελτιστοποίησης της τεχνολογίας δέσμευσης καθώς και της καταλυτικής διεργασίας μεσώ της ανακάλυψης νεών ενζύμων ΚΑ με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης τόσο του ενζύμου/καταλύτη όσο και του διαλύτη (K2CO3).
  •  Να παραχθεί ένζυμο ΚΑ με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (75 – 85oC) και μηχανική αντοχή που να ελαχιστοποιεί τις ανάγκες σε αναπλήρωση. Το ένζυμο θα μπορεί να παραχθεί σε βιομηχανική κλίμακα με κόστος που να είναι ανταγωνιστικό στις διαθέσιμες τεχνολογίες.
  • Να αξιοποιηθεί το CO2 σε συνδυασμό με υδρογόνο (Η2) από ηλεκτρόλυση μέσω ΑΠΕ για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας (π.χ. πράσινη μεθανόλη) και να επικυρωθεί (proof of concept) η παραγωγή́ πειραματικά επιβεβαιωμένων ασφαλώς καταναλισκομένων πρωτεϊνών.
  • Να εξετάσει εναλλακτικές τεχνολογίες αξιοποίησης του παραγόμενου καθαρού́ CO2.
  • Να συμβάλει σημαντικά στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις βιομηχανίες της ασβεστοποιίας, της παραγωγής μαγνησίας και τσιμέντου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο