Σχετικά

Η ύπαρξη ενεργοβόρων βιομηχανικών κλάδων, των οποίων οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την παραγωγική τους διαδικασία, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης τεχνο-οικονομικά́ βιώσιμων τεχνολογιών δέσμευσης και αξιοποίησης του CO2, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συγκράτηση του κόστους παραγωγής σε επερχόμενες σημαντικές αυξήσεις της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Οι βιομηχανικοί εταίροι του έργου, CaO Hellas, Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΕ, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, θα αναλάβουν να αναλύσουν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις/προσαρμογές των μονάδων τους έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση στην παραγωγική́ τους διαδικασία της τεχνολογίας δέσμευσης του CO2, ενώ η εταιρεία Solmeyea θα αναλάβει την καλλιέργεια και παραγωγή ενός οργανικού μακρομορίου (μαγιάς) με σκοπό την διερεύνηση της δυνατότητας παροχής μιας περιβαλλοντικής βιώσιμης λύσης για την παραγωγή́ βρώσιμων προϊόντων. Όλα αυτά́ θα γίνουν με την συμβολή́ δυο εξειδικευμένων ερευνητικών οργανισμών του ΕΚΕΤΑ και του ΕΙΕ, οι οποίοι έχουν σημαντική́ εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών έργων με σκοπό́ την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της μείωσης των εκπομπών μέσω τεχνολογιών δέσμευσης CO2 και της ανακάλυψης και χαρακτηρισμού́ ενζύμων αντίστοιχα.

Απώτερος στόχος του έργου είναι να επιτύχει μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μονάδων παραγωγής μαγνησίας/CaO/τσιμέντου, και την εκκίνηση της οικονομίας του CO2 με την διερεύνηση καινοτόμων χαμηλού́ κόστους (κάτω από 25 €/ τον CO2) τεχνολογιών δέσμευσης αλλά και αξιοποίησης του, όταν η τρέχουσα τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 έχει ξεπεράσει τα 60 €/ τον CO2.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι το έργο CoCCUS έχει ουσιαστικά συγκροτήσει ένα cluster ενεργοβόρων βιομηχανιών με σημαντικές εκπομπές CO2, οι οποίες θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν μελλοντικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2 στη Ελλάδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο